โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)


บุคลากร :: กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ


ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ ลำสอน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 084-4784812
E-Mail : raiwan1059@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายปกรณ์ยศ ลาภกระโทก
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 091-0180925
E-Mail : laphkrathok.lek@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายบุญส่ง แสนศรี
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 080-7843711
E-Mail : songsansri1965@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางพรพรรณ รสธนานันท์
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 090-3739397
E-Mail : pornpan149151@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวภิมนธร โภชะเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 084-3505461
E-Mail : krunong149151@gmail.com

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com