โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)


บุคลากร :: กลุ่มงานบริหารวิชาการ


ชื่อ-สกุล : นางจีรภา สุขกระโทก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0821584059
E-Mail : sukrathok@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางวิไล สมศรี
ตำแหน่ง : ครู/นายทะเบียน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 081-0696658
E-Mail : wilai6658@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวชญานุช แววกระโทก
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 088-4757400
E-Mail : kawisara_pang@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวธนภร ยวงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-8654979
E-Mail : ืืnum0898654979@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฬารัตน์ มุ่งงาม
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 099-7073329
E-Mail : meenamath39@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายอภิญญา สีดวง
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 099-0245299
E-Mail : godreret08@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางจันทิมา ไล่กระโทก
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 094-3951896
E-Mail : Tanoy_li@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสมพิศ บรรจงปรุ
ตำแหน่ง : ครู/หัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัย
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 097-3360623
E-Mail : sompit149151@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวสายรุ้ง เรืองวิชาชาญ
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 096-7562720
E-Mail : sairoung149151@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางจิตติพร ศรีสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 063-7936516
E-Mail : cittip2513@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวชนัญทิชา เลียบกระโทก
ตำแหน่ง : ธุรการ-งานสารบรรณ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 093-4969718
E-Mail : cl.laipkrathok@gmail.com

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com