ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไป


ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา
“สร้างเสริมปัญญา พัฒนาความพร้อม หล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรม นำเลิศด้านวิชาการ”
 
วิสัยทัศน์
     ส่งเสริมเทคโนโลยี ก้าวสู่ความเป็นสากล ปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ”
พันธกิจ
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคต่างๆ
2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ เน้นประหยัดอดออม
    3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการอบรม ศึกษาดูงาน ทำวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาตลอดเวลา
    4. ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยคุณธรรมจริยธรรม เชื่อฟังพ่อแม่ รักความเป็นไทย
    5. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านสากล
 

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com