ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติและข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
              1.1ชื่อโรงเรียนเหรียญทองวิทยา   ที่ตั้ง  149-151  หมู่ 4  ตำบลแชะ   อำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา       สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร. 044-448297
โทรสาร  044-448297    e-mail   s.rianthongwittaya@gmail.com     website  -
              1.2ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  28  มีนาคม  พ.ศ.2526
              1.3เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
              1.4เนื้อที่       2     ไร่ 2  งาน    .  ตารางวา 
              1.5เขตพื้นที่บริการ   Rสังกัดศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
                                      *สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
              1.6ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนเหรียญทองวิทยา ที่ตั้ง 149-151 หมู่ 4 ถนนบุรีราษฎร์ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250 โทรศัพท์  044-448297   โทรสาร  044-448297สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตตรวจสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8 อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๓ ประมาณ ๘๐๐ เมตรตราของโรงเรียนคือ รูปเทียนจุดประกายส่องแสง พร้อมด้วยรัศมีแผ่กระจาย ซึ่งสื่อความหมายถึงการส่องนำแนวทางแก่ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมด้วยอักษรย่อ รทว. อยู่บนแท่งเทียน ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยวงกลมสองวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร ระหว่างวงกลมสองวง ด้านบนมีอักษรคำว่า   “โรงเรียนเหรียญทองวิทยา” ส่วนด้านล่างมีคำว่า “อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา”  ใช้อักษรย่อว่า “รทว”
โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เลขที่ 1/2526 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2526          ชื่อโรงเรียนอนุบาลเหรียญทอง บ้านเรือนของชุมชน อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและแหล่งเรียนรู้เช่นวัดสมุทรการแชะ  โรงพยาบาลครบุรี สถานีตำรวจภูธร , ไปรษณีย์ , สาธารณสุขอำเภอ ,ย่านเขตการค้า, โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียนมีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และมีอาชีพการเกษตรกร รับจ้างทั่วไป รับราชการ รัฐวิสาหกิจสภาพเศรษฐกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อยู่ในระดับดี รายได้เฉลี่ย 9,000 - 300,000 บาท ต่อปี
โรงเรียนเหรียญทองวิทยา มีลักษณะอาคารเรียนห้องแถว 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่เรียนอยู่ในเนื้อที่ดิน 155 ตารางวา โดยมีนางเหรียญทอง สงวนพันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ ครูใหญ่และครูประจำชั้น เปิดทำการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 1-3 รับนักเรียนอายุ 3-6 ขวบ  ประเภทไป-กลับ ในเขตอำเภอครบุรี มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมทุกด้านอย่างมีคุณภาพ เปิดทำการสอนครั้งแรก 2 ห้องเรียน ครูประจำชั้น 2 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน นักเรียนชาย-หญิง รวม 70 คน และจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี และจัดการก่อสร้างอาคารเรียนรองรับรวมทั้งขยับขยายพื้นที่ดินเพิ่มขึ้นโดยการเช่า   และการจัดซื้อเป็นของส่วนตัว
ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับอนุญาตเปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 112/2542    ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 โดยเปิดขยายปีละชั้นและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเหรียญทองวิทยา ตาม ใบอนุญาตที่ 186/2542 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2542 และจะมีเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2547 ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและยกเลิกการเช่า มีเนื้อที่ดินทั้งสิ้น 2 ไร่ 2งาน 79 ตารางวา
ในปีการศึกษา  2554 ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาต จากนางเหรียญทอง  สงวนพันธุ์ เป็น นายชัยวัฒน์  อินต๊ะวิชัย ตามหนังสืออนุญาตเลขที่ 018/2554ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
โดยได้รับการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในหลาย ๆ ด้านทั้งทางด้านอาคารสถานที่ การเพิ่มเติมในเรื่องของหลักสูตรปฐมวัย ด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ หลักสูตร B.E.S.L. เข้ามาปรับใช้ในเด็กปฐมวัยเพื่อการเตรียมความพร้อมในเรื่องพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาต่อไปในระดับขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2553 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน สนามกีฬา สำหรับผู้เรียนทุกคน
ปีการศึกษา 2556-2559ทางโรงเรียนได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดากในเรื่องสาธารณูปโภค  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เช่น สร้างห้องน้ำในห้องทุกห้องในระดับอนุบาล สร้างอ่างล้างมือ ท่อน้ำทิ้ง เพิ่มถังน้ำประปา สร้างหลังคาประตูหน้า และ ประตูหลัง ปรับเปลี่ยนมุงหลังคาอาคารเรียนใหม่  เทพื้นสนาม ทาสีอาคารเรียนให้มีความสวยงาม สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับอนุบาล
 

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com