ข้อมูลนักเรียน- ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลนักเรียน

 

 
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
เตรียมอนุบ่าล 14 12 26
รวม 14 12 26
อนุบาล 1/1 17 16 33
อนุบาล 1/2 19 13 32
อนุบาล 2/1 17 19 36
อนุบาล 2/2 18 16 34
อนุบาล 2/3 20 10 30
อนุบาล 3/1 15 16 31
อนุบาล 3/2 15 10 25
อนุบาล 3/3 14 20 34
รวม 135 120 255
ประถมศึกาษาปีที่ 1/1 12 13 25
ประถมศึกาษาปีที่ 1/2 18 12 30
ประถมศึกาษาปีที่ 2/1 10 8 18
ประถมศึกาษาปีที่ 2/2 9 12 21
ประถมศึกาษาปีที่ 3/1 15 8 23
ประถมศึกาษาปีที่ 3/2 11 12 23
ประถมศึกาษาปีที่ 4/1 13 10 23
ประถมศึกาษาปีที่ 4/2 11 12 23
ประถมศึกาษาปีที่ 5/1 15 13 28
ประถมศึกาษาปีที่ 5/2 13 15 28
ประถมศึกาษาปีที่ 6/1 15 14 29
ประถมศึกาษาปีที่ 6/2 13 15 28
รวม 155 144 299
รวมอนุบาล - ประถม 290 264 554
รวมทั้งสิ้น 304 276 580

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com